Návštěvní řád

Z důvodu zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti provozu v prostorách Barokního statku Benice, jehož provozovatelem je Panství Benice s.r.o., IČO: 066 99 197 a Hřebčína Favory, jehož provozovatelem je Favory Horses s.r.o., IČO: 024 62 290, obojí na adrese Benice 1, 257 44 Chrášťany (dále jen „areál“) vydávám v souladu s příslušnými právními předpisy jako součást prevence rizik tento návštěvní řád, který je závazný pro všechny osoby zdržující se v prostorách areálu na základě smluvního vztahu a další osoby, které prostory areálu navštěvují, a stanovuji tato pravidla:

 1. Každý je povinen znát a dodržovat tento návštěvní řád, a to po celou dobu jeho pobytu v prostorách areálu. Nezletilé osoby je povinen o všech pravidlech poučit jejich zákonný zástupce, který za jejich dodržování odpovídá. Tento provozní řád je zároveň publikován na internetových adresách: www.favory.cz, www.svatbanastatku.cz, www.detskytaborbenice.cz.
 2. Mimo běžné návštěvní hodiny (od 9.00 hod. do 17.00 hod.) je zakázáno zdržovat se v areálu bez souhlasu oprávněných osob provozovatele. Vždy je však zakázáno vstupovat mimo prostory vymezené pro veřejnost. Do prostorů jízdárny, výběhu koní, stájí, boxů a dalších uzavřených prostor je povolen vstup pouze na povolení pověřené osoby provozovatele, a vždy na vlastní nebezpečí.
 3. Každá osoba zdržující se v areálu je povinna dodržovat bezpečnostní, protipožární, zdravotnické, hygienické, veterinární a jiné předpisy a pokyny pověřené osoby a chovat se tak, aby předcházela všem škodám. V případě úrazu je každý povinen úraz neprodleně ohlásit i pověřené osobě, která uváží způsob ošetření.
 4. Do areálu je zakázáno vodit zvířata, jejichž přítomnost by mohla být nebezpečná pro ostatní osoby, zvířata či majetek. Návštěvníci jsou povinni svá zvířata náležitě zabezpečit, psy vždy na vodítku a s košíkem, a je povinností osoby zodpovědné za zvíře chovat se zodpovědně k ostatním osobám, zvířatům a majetku v areálu, a sbírat exkrementy. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vstup nebo vykázat návštěvníka i se zvířetem dle vlastního uvážení.
 5. Děti se mohou pohybovat volně po areálu, jenom pokud to odpovídá jejich volní a rozumové vyspělosti, jinak pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě odpovídá.
 6. Parkování motorových vozidel je povoleno pouze na vyhrazeném parkovišti. Vjezd vozidel do jednotlivých částí areálu je podmíněn výslovným souhlasem provozovatele.
 7. Každý návštěvník je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení, včetně odložených věcí v zaparkovaných vozidlech. Za případné ztráty neručíme.
 8. Bez souhlasu vlastníka či pověřené osoby je zakázáno krmit veškerá zvířata nacházející se v areálu. Zvířata mohou představovat nebezpečí ohrožení zdraví, života či majetku osob, které s nimi přijdou do kontaktu, proto je každý povinen toto riziko brát na zřetel a přizpůsobit tomu své chování.
 9. Ke zvířatům v areálu je zakázáno vstupovat a případně na nich jezdit pod vlivem alkoholu, sedativ, drog a dalších omamných a psychotropních látek a jedů, a i tyto látky ke zvířatům do jejich výběhu vnášet.
 10. Je zakázáno chovat se hlučně nebo jakýmkoli jiným způsobem plašit zvířata a odhazovat v areálu odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat jeho prostředí.
 11. V prostorách areálu je každý povinen dodržovat pořádek, čistotu, chovat se slušně a ohleduplně.
 12. Každý je povinen uklidit použité věci a nářadí na určená místa a udržovat je v řádném stavu a v případě jakéhokoli poškození vybavení areálu, je nutné oznámit tuto skutečnost pověřené osobě.
 13. V areálu je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň mimo vyhrazené prostory a vnášet vlastní alkoholické nápoje. Přísně zakázáno je odpalovat ohňostroje a pouštět lampiony štěstí.
 14. Bez souhlasu pověřené osoby je zakázáno umisťovat osobní předměty ve společných prostorách, přemisťovat předměty ve vlastnictví provozovatele areálu a používat vlastní elektrické přístroje a zařízení.
 15. Po dobu konání sportovních a jiných akcí je každý povinen dodržovat opatření pořadatele a řídit se pokyny pořadatele. Průběh jakéhokoliv výcviku řídí pouze k tomu pověřená osoba a každý je povinen respektovat její pokyny.
 16. Upozorňujeme návštěvníky, že pořadatel veřejných společenských akcí v areálu má právo pořizovat fotografie či audio a video nahrávky z těchto veřejně přístupných akcí, na kterých mohou být návštěvníci zachyceni a takový materiál může být využit za účelem informování veřejnosti na internetových stránkách a prostřednictvím jiných informačních prostředků.
 17. Každý přítomný je povinen ohlásit pověřené osobě vznik požáru, nebo situaci vyžadující zásah Policie ČR a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

V Benicích dne 22. 5. 2018 Za Panství Benice s.r.o. a Favory Horses s.r.o.

Ing. Helena Svárovská, jednatelka